Grundlov

§ 1.
1.1 Ordenens formål er at samle mennesker til arbejde i det gode og sande tjeneste til gavn for:
  • Det samfund som alle er en del af
  • Familien
  • Egen udvikling
1.2 Ordenen arbejder for et samfund frit for alkohol og andre rusmidler.
§ 2.
2.1 Orden bygger på en kristen grund men stiller ikke særskilte krav medlemmernes religiøse eller politiske standpunkter.
2.2 Ordenens grundlæggende værdier er Sandhed, Kærlighed, Renhed og Troskab.
§ 3.
3.1 Det enkle medlem skal, efter bedste evne:
  • Være tro mod Ordenens formål og værdiger
  • Vise oprigtigt broderskab over for Ordenen og i det daglige liv.
3.2 Det enkle medlem skal ikke selv anvende berusende midler.
§ 4.
4.1 Medlemskaber i Ordenen er livslangt. Hvis der forligger særlige forhold kan medlemmet dog ansøge om ophævelse af sit medlemskab.
4.2 Hvis et medlem bryder de i denne grundlov fastsatte grundprincipper, har Ordenen ret til at ophæve medlemskabet.
4.3 For den som frigøres af medlemskabet i Ordenen, vedstår tavshedsløftet til stadighed om Ordenens rituelle indhold.
§ 5.
5.1 Ordenens grundlov kan ændres med mindst tre fjerdedels majoritet.